Intézményi közzétételi lista
a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvényben megfogalmazottak alapján

  23.§ (1)

a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató.

Belépés az iskola, induló évfolyamára

Az iskola első évfolyamára minden tanköteles korú, iskolaérett gyereket felvesz felvételi vizsga nélkül. Az indítható osztályok számát és azok létszámát a fenntartó határozza meg. A körzethatáron belüli gyerekeket az iskola, köteles fogadni, így az engedélyezett létszámhatárok feletti jelentkezés esetén a beiratkozásnál ők elsőbbséget élveznek.

Belépés felsőbb évfolyamokra

Az iskola a felsőbb évfolyamokra való belépés esetén nem támaszt speciális igényeket. Kivételes esetekben (pl. körzethatáron kívüli lakhely, nyelvi problémák) az érintett osztályfőnökök és munkaközösségek javaslatára az igazgató dönt.

Magasabb évfolyamra lépés feltételei

A továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló tanév végére minden tantárgyból teljesítse a minimumkövetelményeket.

A bukásra álló tanulók szüleit a szaktanár köteles egy hónappal a félév, illetve tanév vége előtt írásban értesíteni és a minimumkövetelményeket kiadni.

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. E rendelkezést kell alkalmazni az idegen nyelv tekintetében is, az idegen nyelv tanulásának első évében.

Az engedély megadásáról a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülő kérésére az első évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését.

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő döntése alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg készül fel. Az iskola pedig - kivéve, ha a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról - állapítja meg a tanuló érdemjegyeit és osztályzatait, továbbá dönt – minden esetben – a tanuló magasabb évfolyamra lépésével kapcsolatos kérdésekben [11/1994. (VI.8.) MKM r. 23.§ (1)].

 

23§ (1) 2. oldal>>