Az általános iskolai beiratkozás kijelölt időpontjai:

Itt tekinthető meg intézményünk beiskolázási körzete.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
   * Óvodai szakvélemény.
   * Járási szakértői bizottság szakértői véleménye.
   * Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
- Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről.
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.
- Nyilatkozat arról, hogy az hit-és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára.

 

Programelőzetes, mire várjuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket:

2019. december 4. 10.00-11.00 Mikulásváltó óvodásoknak - ügyességi feladatok
     
2020. január 23. 16.30-18.00 Suliváró - iskolára hangoló foglalkozások gyerekeknek, beiskolázási információk szülőknek
     
2020. március 5. 16.30-18.00 Suliváró - iskolára hangoló foglalkozások gyerekeknek, beiskolázási információk szülőknek
     
2020. április 2. 8.00-10.00 Nyitott órák - tanórai betekintés az intézmény életébe
  14.00-15.00 Nyitott órák - napközis betekintés az intézmény életébe


Iskolánk küldetése:

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya.,
megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert
 

Az intézmény, Szeged és Térsége településeinek 4 általános iskolájából és egy gimnáziumából áll. Címe: 6723 Szeged, Csongor tér 1.

2017. január elsejétől állami fenntartású és működtetésű az intézmény.

A 4 általános iskola egyike, tagintézménye a miénk.

Tagintézményünk neve: Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola

Székhelye: 6771 Szeged, Szerb utca 15.

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola 16 osztállyal 413 fő tanulóval, 29 álláshellyel 33 fő pedagógussal (26 nő és 3 férfi) nappali rendszerű oktatást folytat, épülete 450 fő tanuló befogadására alkalmas. Nagy beiskolázási körzettel rendelkezünk. A környék (Kübekháza, Újszentiván, Tiszasziget) általános iskoláinak fenntartója az egyház, ezáltal ezekről a telepü- lésekről az állami nevelést-oktatást választó tanulók nálunk tanulhatnak. Jelenleg iskolai létszámunk, a tanulók 26 %-a jár be ezekről a településekről. A sok helyről, településről érkező gyerekek más-más kultúrával, más-más szocializációval érkeznek. Ők iskolabusszal járnak.

A szakos ellátottságunk 100%-os. 4 fő egyetemi végzettségű, szakvizsgázott pedagógus, a többiek főiskolai végzettséggel rendelkeznek, közülük 5 fő rendelkezik szakvizsgával.

Más tagintézményből 3 fő tanít át hozzánk, informatikát illetve egy angol nyelvi lektorunk van, és egy napon iskola pszichológusunk. A kollégák 22-60 év közötti életkorúak.

Pedagógiai munkánkat 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda, egy félállásban dolgozó iskolatitkárunk, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő gondnok, 1 fő pedellus, 2 fő portás, 4 fő takarítónő van, akik hatékonyan együtt dolgoznak a pedagógusokkal, támogatva nevelő-oktató munkájukat.

A pedagógusaink szakmai munkaközösségeket alkotnak tagintézményi szinten, reál, humán, idegennyelvi, alsós és tanóránkívüli. Ők összetartó közösségek, akik együttműködnek az iskola hatékony nevelő és oktató munkájában, feladataiban, rendezvényeiben, megemléke- zésekben.

Az intézmény pedagógiai programjának kiemelt céljai: az idegen nyelv, matematika tehet-séggondozás, az informatikaoktatás hatékonysága, a továbbtanulásra való felkészítés. 7. évfolyamon tanulóink próba nyelvvizsgát tesznek angol nyelvből, tehetnek szerb nyelvből, a 2017/2018 tanévtől a kínai nyelvből is. 8. évfolyam végére informatika ECDL Start vizsgák letételére is van lehetőségük.

Az intézmény 5 tagintézményének pedagógusai Intézményi Szakmai Munkaközösségeket, műhelyeket alkotnak. Tagintézményünkből 1 fő kiváló pedagógusunk is Szakmai Műhely- vezető.

2009. évben a Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében újult meg iskolánk. Emeletráépítéssel bővítették az épületet, 26 akadálymentes helyiséget alakítottak ki, liftet szereltek, nyílászárókat hőszigeteltre cseréltek, új nagyfényerejű, energiatakarékosvilágítást kapott minden helyiség, alkalmassá tették az épületet az IKT eszközök fogadására.

2010. évben „A MI ISKOLÁNK, A MI ÓVODÁNK” iskola pályázat eredményeként hasonló külső dizájnnal, mint a főépület, felújították az iskola tornatermének homlokzatát, díszkaput készíttettünk, díszburkolatot helyeztünk le az iskola udvarán és játszóudvart alakítottunk ki az alsó tagozatos tanulók számára.

2011. évben a sportpálya teljes rekonstrukciós beruházása megtörtént. A régi, elavult betonos kézilabda méretű pályán megoldották a vízelvezetést, kicserélésre került a régi pályavilágítás. 22x44 m-es FUTSAL multifunkciós öntött gumiburkolatos sportpályán helyet kapott a kézilabda, football, streetball és röplabda pályák.

Iskolánkat olyan iskolának ismerik, ahol a figyelem középpontjában a gyermek áll, ahol a pedagógusok gyermekszeretők, munkájukra igényesek, felkészültek. Olyan iskola, ahol a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások változatosan szolgálják a tanulók sokoldalú fejlesztését. Iskolánk alapfeladatainak prioritása: személyiség- és készségfejlesztés, ismeretközvetítés, az értékközvetítés, melyek fő eszköze az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenykedtetés.

Célunk, hogy korszerű, sokoldalú általános alapműveltség biztosításával az önművelés igényének fejlesztésével egészséges szellemű, sikeres egyéniségeket magas színvonalon neveljünk-oktassunk. A pozitív emberi értékek kialakítására törekszünk, mint a szeretet, a becsületesség, önzetlenség, szorgalom, segítőkészség, tolerancia, felelősségérzet erősítése. Helyes önismeretre nevelünk, egészséges versenyszellemet alakítunk ki, és fejlesztjük az empátia képességét.

A nyelvi kompetenciák lehetőségének széles körűségét biztosítjuk tagintézményünkben. Mindenki angol nyelvet tanul, emellett 2010 évtől választható idegen nyelv már az első évfolyamtól, a szerb nyelv. 2017/2018-as tanév szeptember elsejétől az 1. és 5. évfolyamon egy-egy osztályban bevezetésre került a kínai nyelv tanórai keretek között. Az 1. évfolyam egyik osztálya idegen nyelvi orientációs osztály lett. A gyerekek egy része kínai nyelvet a többiek szerb nyelvet tanulnak. Az 5. évfolyamon a kínai nyelvet választók csoportja (24 fő), heti 3 órában tanulja e nyelvet. 5 éve vagyunk a Szegedi Tudomány Egyetem Konfuciusz Intézetének együttműködő iskolája. További nyelvtanulási lehetőség a német nyelv tanulása.

Felelevenítettük határon túli szerb iskolai kapcsolatunkat, Temerin-Szirig iskolájával. Külhoni kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk. A szerb kapcsolat mellett székelyföldi Csíkmadarasi iskola kapcsolatunk is működik, a "Határtalanul" pályázati lehetőségként az idei évben sikerül hozzájuk tanulóinkkal eljutni.

A matematika magasabb óraszámban történő oktatása segíti tanulóinkat a tehetségesek gondozására illetve a felzárkóztatására, csökkentve a bukások számát. Ehhez kapcsolódik immár 4 éve az alsó tagozatos osztályok közül minden évfolyam egy osztályában bevezetésre került a Sakkpalota képzés, a gondolkodás fejlesztése, logikus gondolkodásra nevelés.

5. évfolyamtól az informatika tanítását, csoportbontásban TIOP-os pályázaton nyert 7 db interaktív tábla, és 36 db komplett számítógéppark használatával tudjuk biztosítani.

A tudást a tanulást kiemelt értéknek tartjuk és jutalmazzuk. Időszakosan a "Tudásfájá"-ra kerülnek azoknak a tanítványainknak nevei, akik szorgalmasan tanultak a hónapban, és iskolánk jó hírét öregbítették. Évvégén, a tanévzáró ünnepségen megajándékozzuk a tanulásban, sportban, közösségi munkában kiemelkedőt nyújtó tanítványainkat.

Beépítjük mindennapi munkánkba a hagyományok tiszteletét, ápolását, hogy tanítványaink ismerjék lakóhelyük nevezetességeit, történelmi múltját. Az ünnepekhez kapcsolódóan a napközis csoportjaink kiemelt figyelemmel kezelik a népszokások megismertetését, pl. a szüreti szokásokat, Márton nap vigadalmat, Alexandriai Szent Katalin Szőreg védőszentjének megismerését, karácsonyi és húsvéti szokásokat, majálisozást.

Fontosnak tarjuk, hogy tanítványaink ismerjék iskolánk névadójának életét, munkásságát az iskola múltját. Jelenét képesek legyenek alakítani.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi nevelésére, sportok oktatására, tömegsport szervezésére, az egészségnevelésre és a környezettudatosságra.

A mindennapos testnevelés mellett iskolai sportköröket működtetünk. (kézilabda, futball, és fittnes). Téli sítábort szervezünk és a 5-8. évfolyamosokat úszni visszük, hogy minden gyer- mekünk legalább egy úszásnemet elsajátítson.

2010 évben elnyertük a Vöröskeresztes Bázisiskola és az OFI által meghirdetett "Egészségtudatos, erőszakmentes iskola" címet. Egészségnapjaink keretében felvilágosító, egészségmegőrző előadásokat, gyakorlati oktatásokat szervezünk illetve véradást.

Környezettudatosságunkat jól mutatja, hogy 2016. évben elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet.

Az iskola céljai elérése érdekében igen nagy hangsúlyt helyez a családokkal kialakított együttműködésre. Szülőket is bevonjuk az iskolai szabadidős és hagyományteremtő programjaink szervezésébe, lebonyolításába.

Folyamatos kapcsolattartásban együttműködünk a Szegedi Tankerületi Központtal, a helyi, Szőregi társintézményekkel, a részönkormányzattal, a szőregi Tömörkény István Művelődési Házzal, Faluházzal, a Római Katolikus Egyházzal, a plébános úrral és a hitoktatókkal, a helyi és a környékünkön lévő óvodákkal, bölcsödével, iskolákkal, önkormányzatokkal (Deszk, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza). A Szegedi Pinceszínházzal, Dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási Iskolával, Forma Tánc Stúdióval, Gyermekjóléti Szolgálattal, Szegedi Vá-rosőrséggel, Szeged Megyei Jogú Város Rendőrkapitányságával, Csongrád Megyei Vöröskeresztes Szervezettel. A Szegedi Tudományegyetem diagnosztikus on-line mérésében immár 12. éve veszünk részt.

Fontos információk:

Az alsó tagozaton az oktató-nevelő munka nagy felmenő (1-4. osztályig) rendszerben folyik ugyanazon két osztálytanító vezetésével.
A napközis nevelő pedagógusok napközis csoportban szervezik a délutáni tanulást 13.00-16.00-ig és a szabadidős programokat 17.00-ig.
Idegen nyelv oktatása: 1. évfolyamon egyik osztály nyelvi orientáció: választható szerb és kínai nyelv. 2. évfolyamtól angol, szakkör keretében német nyelv oktatása.
5. évfolyamtól az informatikát csoportbontásban - megfelelő számítógéppark használatával tudják tanulni. ECDL vizsgára szakköri felkészítést biztosítunk.
Kiemelt figyelmet fordítunk a lemaradók felzárkóztatására, képességfejlesztésre, tehetséggondozásra.
Tanulóinkat tanulmányi versenyekre felkészítjük, indítjuk.
A felső tagozatos gyermekek szaktantermi rendszerben tanulják a tantárgyakat - szakos nevelők irányításával.
Arra törekszünk, hogy családias környezetben teljenek napjaik, második otthonukként jöjjenek hozzánk.

Minden alsós tanteremben interaktív tábla segíti az oktatást.


Amit kínálunk:

- Színvonalas felkészítés a továbbtanuláshoz,
- Idegen nyelv magas szinten oktatása,
- ECDL vizsgára felkészítés,
- Iskolabusz a bejáróknak,
- Rendszeres orvosi ellenőrzés, iskolafogászat biztosítása, védőnői szolgálat,
- Logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus,
- Sószoba,
- Diákönkormányzat,
- Iskolaújság, sulirádió.

Színvonalas szabadidős, oktatási-nevelési programok:

Rajz szakkör; korrepetálás, tehetséggondozás; számítástechnika oktatás - csoportbontás- ban; interaktív táblás oktatás; sportpálya modern, korszerű (gumiburkolatú); családi nap, dzsúdó, foci, gyerektorna; korcsolya; kirándulás (Fehér tó, Vadaspark, Füvészkert), osztály- kirándulások; színházlátogatás; hagyományteremtő szabadidős programok: darules, szüreti mulatság, libanap, téltemetés, tojásfa készítés, Halloween party; tanulmányi versenyek; tanulmányút Angliába; Határtalanul pályázati lehetőségek, társas- és néptánc oktatás; télapóváltó óvodákkal. Öko szakkörrel és Vöröskeresztes szakkörrel a környezettudatosság és egészségvédelem erősítése, nevelése tanítványaink és az iskola dolgozói körében.


Bemutatkozó cikk