A Csongrád Megyei Kormányhivatal a 2020/2021. tanévi általános iskolai beiratkozás időpontjait egységesen az alábbiak szerint határozta meg:

  - 2020. ÁPRILIS 23. (CSÜTÖRTÖK) 8,00-19,00 ÓRA KÖZÖTT,
  - 2020. ÁPRILIS 24. (PÉNTEK) 8,00-18,00 KÖZÖTT.

A konkrét teendőkről, az egyéb szükséges tudnivalókról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

Itt tekinthető meg intézményünk beiskolázási körzete.

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások a következőképpen lehet- ségesek:

KRÉTA rendszer segítségével (legegyszerűbb és legjobb megoldás) 2020. április 6. és 24. között.

Amennyiben nagyobb gyermeke iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszerhez már van belépési azonosítója:

  1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
  2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
  3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
  4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben NINCS az iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

  1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu weboldalt!
  2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként! Jobbra fent "Bejelentkezés" gombra kattintva.
  3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
  4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
  5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

A beiratkozás technikai részleteihez segítség: https://youtu.be/qHTwy-h2o6E valamint
- telefonon a 62/547-134-es telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8-17-ig, pénteken 8-14-ig,
Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna, Konkolyné Bárkányi Ibolya
- e-mailen az kossuth@ejg-szeged.sulinet.hu címen, az iskola honlapjáról letölthető beiratkozáshoz szükséges dokumentumok csatolásával.
- személyesen:
    - 2020. április 23. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között,
    - 2020. április 24. (péntek) 8.00-18.00 között.

A személyesen történő beiratkozást, a rendkívüli esetre való tekintettel, lehetőleg kerüljük el!

Iskolánk bejáratánál elhelyezzük a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, melyet kitöltve szintén az iskola bejáratánál elhelyezett dobozba tehetik.

Kérjük ezt a megoldást csak legvégső esetben válasszák!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok letölthetőek:
- nyilatkozat életvitelszerű lakcímről,
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan,
- nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára.

Segítséget a 62/547-134-es telefonszámon kérhetnek!

Programelőzetes, mire várjuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket:

2019. december 4. 10.00-11.00 Mikulásváltó óvodásoknak - ügyességi feladatok
     
2020. január 23. 16.30-18.00 Suliváró - iskolára hangoló foglalkozások gyerekeknek, beiskolázási információk szülőknek
     
2020. március 5 16.30-18.00 Suliváró - iskolára hangoló foglalkozások gyerekeknek, beiskolázási információk szülőknek
     
2020. április 2. 8.00-10.00 Nyitott órák - tanórai betekintés az intézmény életébe
ELMARAD!!! 14.00-15.00 Nyitott órák - napközis betekintés az intézmény életébe


Iskolánk küldetése:

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya.,
megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

Szent-Györgyi Albert
 

Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola 16 osztállyal 431 fő tanulóval, 31 álláshellyel 33 fő pedagógussal (óraadók+ áttanítók) (28 nő és 5 férfi) nappali rendszerű oktatást folytat, épülete 450 fő tanuló befogadására alkalmas. Nagy beiskolázási körzettel rendelkezünk.
A környék (Kübekháza, Újszentiván, Tiszasziget) általános iskoláinak fenntartója az egyház, ezáltal ezekről a településekről az állami nevelést-oktatást választó tanulók nálunk tanulhatnak. Jelenleg iskolai létszámunk, a tanulók 26 %-a jár be ezekről a településekről.
A sok helyről, településről érkező gyerekek más-más kultúrával, más-más szocializációval érkeznek. Ők iskolabusszal járnak.

A szakos ellátottságunk 100%-os. 6 fő egyetemi végzettségű, szakvizsgázott pedagógus, a többiek főiskolai végzettséggel rendelkeznek, közülük 5 fő rendelkezik szakvizsgával.

Más tagintézményből 3 fő tanít át hozzánk, informatikát illetve egy angol nyelvi lektorunk van, és egy napon iskola pszichológusunk. A kollégák 24-63 év közötti életkorúak.

Pedagógiai munkánkat 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda, egy félállásban dolgozó iskolatitkárunk, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő gondnok, 1 fő pedellus, 2 fő portás,
4 fő takarítónő van, akik hatékonyan együtt dolgoznak a pedagógusokkal, támogatva nevelő-oktató munkájukat.

A pedagógusaink szakmai munkaközösségeket alkotnak tagintézményi szinten, reál, humán, idegennyelvi, alsós és osztályfőnöki. Ők összetartó közösségek, akik együttműködnek az iskola hatékony nevelő és oktató munkájában, feladataiban, rendezvényeiben, megemlékezésekben.

Az intézmény pedagógiai programjának kiemelt céljai: az idegen nyelv, matematika tehetség-gondozás, az informatikaoktatás hatékonysága, a továbbtanulásra való felkészítés.
7. évfolyamon tanulóink próba nyelvvizsgát tesznek angol nyelvből, tehetnek szerb nyelvből, a 2017/2018 tanévtől a kínai nyelvből is. 8. évfolyam végére informatika ECDL Start vizsgák letételére is van lehetőségük.

Az intézmény 4 tagintézményének pedagógusai Intézményi Szakmai Munkaközösségeket, műhelyeket alkotnak. Tagintézményünkből 1 fő kiváló pedagógusunk is Szakmai Műhelyvezető.

2009. évben a Nemzeti Iskolafelújítási Program keretében újult meg iskolánk. Emeletráépítéssel bővítették az épületet, 26 akadálymentes helyiséget alakítottak ki, liftet szereltek, nyílászárókat hőszigeteltre cseréltek, új nagyfényerejű, energiatakarékosvilágítást kapott minden helyiség, al-kalmassá tették az épületet az IKT eszközök fogadására.

2010. évben "A MI ISKOLÁNK, A MI ÓVODÁNK" iskola pályázat eredményeként hasonló külső dizájnnal, mint a főépület, felújították az iskola tornatermének homlokzatát, díszkaput készíttettünk, díszburkolatot helyeztünk le az iskola udvarán és játszóudvart alakítottunk ki az alsó tagozatos tanulók számára.

2011. évben a sportpálya teljes rekonstrukciós beruházása megtörtént. A régi, elavult betonos kézilabda méretű pályán megoldották a vízelvezetést, kicserélésre került a régi pályavilágítás. 22x44 m-es FUTSAL multifunkciós öntött gumiburkolatos sportpályán helyet kapott a kézilabda, football, streetball és röplabda pályák.

Iskolánkat olyan iskolának ismerik, ahol a figyelem középpontjában a gyermek áll, ahol a pedagógusok gyermekszeretők, munkájukra igényesek, felkészültek. Olyan iskola, ahol a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek, egyéb foglalkozások változatosan szolgálják a tanulók sokoldalú fejlesztését. Iskolánk alapfeladatainak prioritása: személyiség- és készségfejlesztés, ismeretközvetítés, az értékközvetítés, melyek fő eszköze az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása, gyakoroltatása és az élményt nyújtó tevékenykedtetés.

Célunk, hogy korszerű, sokoldalú általános alapműveltség biztosításával az önművelés igényének fejlesztésével egészséges szellemű, sikeres egyéniségeket magas színvonalon neveljünk-oktassunk. A pozitív emberi értékek kialakítására törekszünk, mint a szeretet, a becsületesség, önzetlenség, szorgalom, segítőkészség, tolerancia, felelősségérzet erősítése. Helyes önismeretre nevelünk, egészséges versenyszellemet alakítunk ki, és fejlesztjük az empátia képességét.

A nyelvi kompetenciák lehetőségének széles körűségét biztosítjuk tagintézményünkben. Mindenki angol nyelvet tanul, emellett 2010 évtől választható idegen nyelv már az első évfolyamtól, a szerb nyelv. 2017/2018-as tanév szeptember elsejétől az 1. és 5. évfolyamon egy-egy osztályban bevezetésre került a kínai nyelv tanórai keretek között. Az 1. évfolyam egyik osztálya idegen nyelvi orientációs osztály lett. A gyerekek egy része kínai nyelvet a többiek szerb nyelvet tanulnak. Az 5. évfolyamon a kínai nyelvet választók csoportja (24 fő), heti 3 órában tanulja e nyelvet. 5 éve vagyunk a Szegedi Tudomány Egyetem Konfuciusz Intézetének együttműködő iskolája. További nyelvtanulási lehetőség a német nyelv tanulása.

Felelevenítettük határon túli szerb iskolai kapcsolatunkat, Temerin-Szirig iskolájával. Külhoni kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk. A szerb kapcsolat mellett székelyföldi Csíkmadarasi iskola kapcsolatunk is működik, a "Határtalanul" pályázati lehetőségként az idei évben sikerül hozzájuk tanulóinkkal eljutni.

A matematika magasabb óraszámban történő oktatása segíti tanulóinkat a tehetségesek gondozá-sára illetve a felzárkóztatására, csökkentve a bukások számát. Ehhez kapcsolódik immár 4 éve az alsó tagozatos osztályok közül minden évfolyam egy osztályában bevezetésre került a Sakk-palota képzés, a gondolkodás fejlesztése, logikus gondolkodásra nevelés.

5. évfolyamtól az informatika tanítását, csoportbontásban TIOP-os pályázaton nyert 7 db interaktív tábla, és 36 db komplett számítógéppark használatával tudjuk biztosítani.

A tudást a tanulást kiemelt értéknek tartjuk és jutalmazzuk. Időszakosan a "Tudásfájá"-ra kerülnek azoknak a tanítványainknak nevei, akik szorgalmasan tanultak a hónapban, és iskolánk jó hírét öregbítették. Évvégén, a tanévzáró ünnepségen megajándékozzuk a tanulásban, sportban, közösségi munkában kiemelkedőt nyújtó tanítványainkat.

Beépítjük mindennapi munkánkba a hagyományok tiszteletét, ápolását, hogy tanítványaink ismerjék lakóhelyük nevezetességeit, történelmi múltját. Az ünnepekhez kapcsolódóan a napközis csoportjaink kiemelt figyelemmel kezelik a népszokások megismertetését, pl. a szüreti szokásokat, Márton nap vigadalmat, Alexandriai Szent Katalin Szőreg védőszentjének megismerését, karácsonyi és húsvéti szokásokat, majálisozást.

Fontosnak tarjuk, hogy tanítványaink ismerjék iskolánk névadójának életét, munkásságát az iskola múltját. Jelenét képesek legyenek alakítani.

Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi nevelésére, sportok oktatására, tömegsport szervezésére, az egészségnevelésre és a környezettudatosságra.

A mindennapos testnevelés mellett iskolai sportköröket működtetünk. (kézilabda, futball, és fittnes). Téli sítábort szervezünk és a 5. évfolyamosokat úszni visszük, hogy minden gyermekünk legalább egy úszásnemet elsajátítson. (Ez sajnos az idei tanévben lehetséges nem fog megvalósulni a "Járványügyi intézkedések és eljárásrendek miatt.

2010 évben elnyertük a Vöröskeresztes Bázisiskola és az OFI által meghirdetett "Egészségtudatos, erőszakmentes iskola" címet. Egészségnapjaink keretében felvilágosító, egészségmegőrző előadásokat, gyakorlati oktatásokat szervezünk illetve véradást.

Környezettudatosságunkat jól mutatja, hogy 2016. évben elnyertük az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet.

Az iskola céljai elérése érdekében igen nagy hangsúlyt helyez a családokkal kialakított együttműködésre. Szülőket is bevonjuk az iskolai szabadidős és hagyományteremtő programjaink szervezésébe, lebonyolításába.

Folyamatos kapcsolattartásban együttműködünk a Szegedi Tankerületi Központtal, a helyi, Szőregi társintézményekkel, a részönkormányzattal, a szőregi Tömörkény István Művelődési Házzal, Faluházzal, a Római Katolikus Egyházzal, a plébános úrral és a hitoktatókkal, a helyi és a környékünkön lévő óvodákkal, bölcsödével, iskolákkal, önkormányzatokkal (Deszk, Tiszasziget, Újszentiván, Kübekháza). A Szegedi Pinceszínházzal, Dr. Martin György Alapfokú Művészetoktatási Iskolával, Forma Tánc Stúdióval, Gyermekjóléti Szolgálattal, Szegedi Városőrséggel, Szeged Megyei Jogú Város Rendőrkapitányságával, Csongrád Megyei Vöröskeresztes Szervezettel. A Szegedi Tudományegyetem diagnosztikus on-line mérésében immár 12. éve veszünk részt.

Fontos információk:

Az alsó tagozaton az oktató-nevelő munka nagy felmenő (1-4. osztályig) rendszerben folyik ugyanazon két osztálytanító vezetésével.
A napközis nevelő pedagógusok napközis csoportban szervezik a délutáni tanulást 13.00-16.00-ig és 16:30-ig felügyeletet.

Idegen nyelv oktatása: 1. évfolyamon egyik osztály nyelvi orientáció: választható szerb és kínai nyelv.
5. évfolyamtól az informatikát csoportbontásban - megfelelő számítógéppark használatával tudják tanulni. ECDL vizsgára szakköri felkészítést biztosítunk.
Kiemelt figyelmet fordítunk a lemaradók felzárkóztatására, képességfejlesztésre, tehetséggondozásra.
Tanulóinkat tanulmányi versenyekre (online) felkészítjük, indítjuk.
A felső tagozatos gyermekek a 2020/2021-es tanévtől nincsenek szaktantermeink.
A Járványügyi intézkedéseket és eljárásrendeket betartva figyelünk az 1 osztály 1 tanterem elrendezésre - szakos nevelők irányításával.
Arra törekszünk, hogy családias környezetben teljenek napjaik, második otthonukként jöjjenek hozzánk.

Minden alsós tanteremben interaktív tábla segíti az oktatást.


Amit kínálunk:

- Színvonalas felkészítés a továbbtanuláshoz,
- Idegen nyelv magas szinten oktatása,
- ECDL vizsgára felkészítés,
- Iskolabusz a bejáróknak,
- Rendszeres orvosi ellenőrzés, iskolafogászat biztosítása, védőnői szolgálat,
- Logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus,
- Diákönkormányzat.